سال 1397 - نمایشگاه بین المللی کیش - نمایشگاه بین المللی کیش

سال 1397rss
نمایشگاه بین المللی کیش

زیر مجموعه
چهاردهمین نمایشگاه بین المللی ساختمان کیش 97

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی ساختمان کیش 97 (1)

تاریخ شروع:
جمعه 97/08/11 (11/02/2018)
تاریخ پایان:
دوشنبه 97/08/14 (11/05/2018)
تاریخ ثبت نام:
سه شنبه 97/03/01
زمان بازدید:
18 الی 22
نوع نمایشگاه:
بین المللی
وب سایت:
تلفن:
021-22662845-6
برگزار کننده
امور نمایشگاهی اتاق تعاون ایران
021-22662845-6