سال 1397 - نمایشگاه بین المللی اصفهان - نمایشگاه بین المللی اصفهان

سال 1397rss
نمایشگاه بین المللی اصفهان

زیر مجموعه
نهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق اصفهان

نهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق اصفهان (1)

تاریخ شروع:
چهارشنبه 97/04/06 (06/27/2018)
تاریخ پایان:
شنبه 97/04/09 (06/30/2018)
زمان بازدید:
16 الی 22
نوع نمایشگاه:
بین المللی
وب سایت:
تلفن:
021-22240011
فکس:
031-32602006
برگزار کننده
 
021-22240011
info@isfahanfair.com
سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت نساجی اصفهان  97

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت نساجی اصفهان 97 (1)

تاریخ شروع:
پنجشنبه 96/11/26 (02/15/2018)
تاریخ پایان:
يكشنبه 96/11/29 (02/18/2018)
زمان بازدید:
15 الی 22
نوع نمایشگاه:
بین المللی
وب سایت:
تلفن:
09134632311 - 031-32606601
برگزار کننده
شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان
09134632311 - 031-32606601
mes@isfahanfair.com
فکس:
031-32602006